Jak zabránit zraňování volně žijících ptáků na nebezpečných místech?

Nárazy ptáků do oken a zrcadlících se ploch / Ochrana ptáků před popálením el. proudem / Ochrana ptáků před nárazy do vodičů el. proudu / Ochrana ptáků před pády do otevřených prostor / Vlasce, háčky a rybářské sítě / Utonutí, pády do olejů, barev, močůvky atd.Moderní doba kromě vymožeností pro lidskou společnost bohužel vytváří i řadu nebezpečných situací zvířatům žijícím vedle nás. Některé z lidských aktivit jsou pro zvířata ještě akceptovatelné a dokáží se s nimi vyrovnat, jiné jim přinášejí smrt nebo vážná zdravotní traumata.

Nárazy ptáků do oken a jiných zrcadlících se ploch

Prosklené plochy představují pro ptáky jakési skryté pasti. Letícímu ptáku se v prosklené ploše zrcadlí krajina, nevidí skrytou překážku a pokračuje v letu. Ještě vážnější situace nastává u zrcadlících se ploch, které pro letícího ptáka nejsou
patrné vůbec. Ptáci, zvláště při lovu kořisti, do zmíněných ploch narážejí velmi vysokou rychlostí (i desítky km/h) a způsobují si vážná poranění končící nezřídka smrtí.

Nárazům letících ptáků do prosklených nebo zrcadlících se ploch jde poměrně snadno zabránit tím, že je na překážku nějakým viditelným prvkem upozorníme a z překážky se stane letová bariéra, nebo se ptáky snažíme zastrašit, zahnat pro tyto účely zhotovenými odháněči (plašiči):

Samolepicí siluety dravců
Jednou z možností optického zvýraznění překážky jsou samolepicí siluety imitující letícího dravce, které odrazují drobné ptáky v letu tímto směrem. Takto ochráníme okolní ptactvo zejména proti nárazu do okenních tabulí a jiných velkých prosklených ploch, jako jsou skleníky, protihlukové bariéry aj., kterých v dnešní době značně přibývá. Samolepky je možno taktéž nalepit na jakékoli zrcadlící se plochy, ve kterých se odráží okolní krajina a pták v důsledku tohoto optického klamu pokračuje přímo vpřed ve svém letu.
Ale pozor. Ukazuje se, že siluety drobné ptáky neodrazují kvůli jejich podobnosti s predátorem, ale  pouze optickým zvýrazněním skla, stejně tak jako polepy jiných barev a tvarů nebo například dětské malůvky. Nestačí proto na velkou plochu nalepit pouze jednu siluetu. Samolepy musí být použity v dostatečném množství jinak nefungují.

Použití samolepek:
Sklo v místě nalepení samolepky napřed důkladně omyjte a odmastěte. Pokud je skleněná plocha malá (např. domovní okna), siluety nalepte přibližně doprostřed plochy. Jedno okno - jedna silueta. Na velké prosklené plochy či zrcadlící se tabule umísťujte vždy několik siluet, nejlépe střídavě.

=> Samolepy lze zakoupit např. v ekoobchůdku Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Najdete zde klasické siluety, anebo samolepky různých tvarů fungující na principu odrazu UV-světla.

Nafukovací míče, nafukovací dravci
Další možnost optického zvýraznění překážky je použití nafukovacích míčů v reflexních barvách (žlutá, oranžová) s vyznačenou mimikou dravce. Funguje na principu zastrašení ptáků pohledem dravce, který je neustále sleduje.
Nafukovací dravec většinou napodobuje letící poštolku v životní velikosti a zbarvení.
Instaluje se zavěšením na tyč, životnost výrobku je několik let.

Zdroj: Moravský ornitologický spolek a Česká společnost ornitologická, ZO ČSOP Vlašim

Ochrana ptáků před popálením elektrickým proudem

Sloupy vysokého napětí (VN) představují velmi významný negativní antropogenní faktor ovlivňující populace ptáků. Pro vzácné a kriticky ohrožené druhy je tento faktor zvláště nebezpečný. Na elektrickém vedení dochází k úmrtím a velmi těžkým poraněním především velkých druhů ptáků, protože při dosedání na vodorovnou konzolu nebo vzletu ptáka dojde současně ke kontaktu s neizolovaným vodičem napětí.

Dříve se k ochraně sloupů používaly plastové ochrany zamezující ptákům dosednutí v blízkosti vodičů. Byly to především plastové hřebeny a různé oblouky, anebo se naopak instalovaly tzv. hrazdičky, které nabídnou ptáku pohodlné dosednutí, aniž by došlo ke kontaktu s vodiči. Plastové zábrany po porušení stability mrazem a vodou však upadávají a představují tak pro ptáky mnohdy ještě větší nebezpečí, protože je nutí dosedat blíže vodičům.

Dnes se od plastových zábran upouští. Instalují se kovové hřebeny, doplňují se izolátory vodičů, ale především se vyvíjí nové typy konzolí, které ptákům zabraňují v dosednutí bez potřeby instalace doplňků a zároveň ptákům nabízí náhradní místo k bezpečnému dosednutí níže pod konzolí v podobě bydla. Jedním z takovýchto typů konzolí je například typ "pařát" doplněný bydlem.

Zavedení opatření přímo na elektrických vedeních je v kompetenci provozovatelů rozvodné elektrické sítě, tedy ČEZu a EONu. Povinnost zabezpečení nadzemních elektrických vedení je dokonce zakotvena v zákoně.
Pokud víte o místech, kde se ptáci zraňují, pak nám můžete pomoci s mapováním nebezpečných sloupů a vedení. Můžete nám tato místa nahlásit pomocí fotografie a zákresu v mapce.

Dostupnější opatření, které můžete provést i Vy, je instalace loveckých (posedových) stanovišť pro dravce a sovy. Na rozlehlých lánech polí berličky usnadní dravcům a sovám lov hlodavců. Berličky jsou dřevěné tyče ve tvaru písmene T (k výrobě je možné použít např. nové či použité střešní latě či krajnice z pořezu kulatin) o výšce 100-250 cm zaražené do země. Čím vyšší berlička je, tím lepší mají dravci a sovy rozhled. Na horním konci tyče je nutno přibít nebo přišroubovat dřevěné bidýlko o průměru 2-2,5 cm a délce min. 20 cm tak, aby vyhovovalo ptákům z hlediska velikosti jejich pařátů. Berličky se rozmisťují rovnoměrně po pozemku. Umisťuje se jich maximálně 5 na hektar, některé zdroje uvádějí až 10 berliček/ha (www.myslivost.cz). Umístění samozřejmě musí proběhnout po konzultaci s místním zemědělcem a mysliveckým sdružením. Na výrobu berliček mohou dokonce myslivecká sdružení žádat o dotaci ministerstva zemědělství.

Přirozenou, leč dlouhodobou cestou je zvýšení podílu rozptýlené zeleně v zemědělské krajině: výsadba remízků, solitérních stromů nebo rozčlenění velkých polí alejemi stromů či větrolamy. Tyto krajinné prvky zvýší nabídku "posedů" v krajině a dravci tak nebudou nuceni využívat sloupy elektrického vedení, které jsou mnohdy uprostřed velkých lánů monokultur jedinými možnostmi k odpočinku a rozhledu. I na tato opatření lze získat dotační titul ze státního rozpočtu. Možnosti výsadby stromů můžete konzultovat s místní nevládní organizací zabývající se ochranou přírody (např. Český svaz ochránců přírody).

Zdroje: Plán péče o CHKO Broumovsko, www.asz.cz, www.agronavigator.cz, www.myslivost.cz, ZO ČSOP Vlašim

Ochrana ptáků před nárazy do vodičů elektrického proudu

Ptáci se nezraňují jen na sloupech elektrického vedení při dosednutí, ale mnohdy se zraňují také nárazy do samotných nadzemních vodičů. To platí především pro velké ptáky, jako jsou čápi, labutě a dropi. Ti hůře manévrují a tak při zhoršené viditelnosti a podmínkách počasí (mlha, déšť) se mnohdy nedokáží na poslední chvíli vyhnout. Velmi nebezpečné jsou pro ně především dráty tvořící překážku napříč tzv. letovými koridory, jako jsou údolí, toky řek anebo například pásy luk v lesnaté krajině. Ve městech jim pak bývá často smrtelné střetnutí s trolejemi nad dopravně využívanými mosty.
Elektrické vodiče lze zabezpečit jedině zviditelněním pomocí doplňkových závěsných prvků, jako jsou například jasně barevné plastové koule anebo různé zavěšené baravné plašiče.

Ochrana ptáků před pády do otevřených prostor

Pády či uvíznutí všech druhů zvířat v nejrůznějších prostorách jsou nehody, kterým jsou živočichové zejména obývající lidská sídliště nezřídka vystaveni. Jedná se například o pády zvířat do různých šachet, komínů, jímek, výkopů, sudů, výpustí vodních nádrží, ale i uvíznutí v plotě není výjimkou. Navíc - záliba sov v prolézání delších dutin, a tím i hledání úkrytů, se jim často stává osudnou. U puštíků se jedná zejména o uvíznutí v nechráněných komínech (v jediném komínu mohou někdy zahynout desítky ptáků), u sov pálených a sýčků jsou velkým nebezpečím např. okapové roury a nastojato skladované roury a trubky větších průměrů, stejně tak jako prázdné sudy.

Jako ochranné opatření lze u komínů použít instalace ochranné mřížky z drátů s oky velikosti max. 5 cm (postačí králíkářské pletivo), eventuálně osadit komín plechovou stříškou nebo krytem. Otvory svislých okapových rour rovněž můžeme osadit mřížkou.
Nikdy neskladujte nepoužívané roury a trubky nastojato! Vždy se je snažte skladovat vleže na podkladě, zabráníte zbytečným úhynům sov i jiných ptáků. Především ve starých stodolách, kde rádi hnízdí sovy se roury stávají smrtelnou pastí pro čerstvě vylétlá mláďata. Převrácením se roury stanou pro ptáky neškodné. Všechny ostatní typy rour je možno uzavřít mřížkou z králičího pletiva.

Vlasce, háčky a rybářské sítě

Ptáci jsou také zraňováni různými odpadky, které člověk odhodí. Každoročně jsou do záchranných stanic například přijímány labutě, volavky a jiní vodní ptáci, kteří se zranili o rybářský háček či pohozený smotek vlasců. Někteří ptáci dokonce pojídají malé kousky plastů a nestravitelných odpadků namísto přirozeného gritu a následně hynou kvůli ucpání anebo jinému poškození trávicího traktu.
Tomuto nebezpečí lze bohužel čelit pouze osvětou a vzděláváním veřejnosti.

Utonutí, pády do olejů, barev, močůvky atd.

Velké nebezpečí pro živočichy (zejména ptáky) představují otevřené nádrže a zásobníky s tekutým obsahem (voda, melasa…), nebo nebezpečnými látkami! Tyto nádrže mohou zahubit druhy chráněných živočichů. Je nutné objekt zabezpečit tak, aby do něj neměli živočichové přístup. Dobré je zabezpečit také sudy s vodou, například jednoduchou mřížkou. Také barvy, oleje a další tekuté látky v plechovkách a různých nádobách zabezpečujte víky. Zabráníte tak ohrožení drobných ptáků.

Zdroje: Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana. Metodika ČSOP, Ochrana dravců a sov v zemědělsky využívané krajině, ZO ČSOP Vlašim