Jak žádat o náhradu škody způsobenou zvláště chráněnými druhy živočichů?

Pokud na vašem majetku, domácích zvířatech či chovech způsobí škodu některý ze zákonem chráněných živočichů, existuje cesta, jak získat za škodu náhradu. Ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod. Jedná se o tyto vybrané živočichy:

    1. bobr evropský (Castor fiber L.),
    2. vydra říční (Lutra lutra L.),
    3. kormorán velký (Phalocrocorax carbo L.),
    4. los evropský (Alces alces L.),
    5. medvěd hnědý (Ursus arctos L.),
    6. rys ostrovid (Lynx lynx L.),
    7. vlk obecný (Canis lupus L.).

Nahrazuje se prokazatelná a doložená škoda způsobená vybraným živočichem na:

    a) životě nebo zdraví fyzické osoby,
    b) vymezených domestikovaných zvířatech,
    c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat,
    d) rybách,
    e) včelstvech a včelařském zařízení,
    f) nesklizených polních plodinách,
    g) trvalých porostech,
    h) uzavřených objektech,
   i) movitých věcech v uzavřených objektech za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem.

Škoda se hradí za předpokladu, že žadatel o náhradu škody způsobené těmito živočichy má svá zvířata zabezpečena před vniknutím těchto zvířat, např. v uzavřeném objektu, za elektrickým ohradníkem nebo byla pod přímým dohledem fyzické osoby či pasteveckého psa. Například: V případě vydry lze poskytnout náhradu škody způsobenou na rybách v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových chovech nebo pstružích farmách, pokud se vydra v době a na místě vzniku škody prokazatelně vyskytuje. U rybochovných zařízení (kromě rybníků) je náhrada ztrát na rybách možná, pokud byly v době způsobení škody oploceny.

Poškozený musí podle tohoto zákona ohlásit vzniklou škodu do nejpozději 48 hodin od jejího zjištění orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností podle místa, kde ke škodě došlo, zde se provede ihned bez prodlení prohlídka místa samého a pořídí záznam o škodě (protokol) Zde se provede záznam o škodě a sdělí další postup. Spis se potom předává na krajský úřad, který řeší úhradu škody.

Pro radu se můžete také obrátit na:
Český nadační fond pro vydru, P. O. box 53, Třeboň, tel. 333 722 088, 384 722 088.
Agenturu přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště
Krajské informační středisko pro zemědělce