Co dělat při nálezu uhynulého živočicha či opuštěného domácího zvířete?

Nález uhynulého živočicha / Otrava karbofuranem / Nález opuštěného živočicha


Nález uhynulého živočicha

Pokud na území obce naleznete uhynulého volně žijícího živočicha, vztahuje se na něj ustanovení zákona o veterinární péči (z. č. 166/1999 Sb. v platném znění), které stanoví, že není-li znám chovatel/vlastník uhynulého zvířete (volně žijící zvířata nemají žádného vlastníka!), nálezce kadaveru tuto skutečnost oznámí obci nebo přímo asanační firmě. Dle tohoto zákona je obec odpovědná za neškodné odstranění kadaverů a hradí vzniklé náklady. Obec může občanu podat informaci o umístění kafilerního boxu, kde občan může sám kadaver odložit.

V případě nálezu uhynulého domácího zvířete postupujte obdobně. Jakékoli uhynulé zvíře pomůže odstranit i městská policie.

V případě nálezu uhynulého zvířete zařazeného do kategorie "zvěř" (vyhláška MZe č. 245/2002 Sb.) je povinen odstranit kadaver správce honitby. Zvěř je totiž v majetku mysliveckých sdružení a dle mysliveckého zákona je občan povinen ji odevzdat uživateli honitby. Oznámit mrtvou zvěr můžete i na obecním úřadu nebo policii.

Pokud se jedná o jednotlivé uhynulé ptáky menších rozměrů (holub, kos, sýkora apod.) na soukromých pozemcích, může je nálezce odstranit s použitím improvizovaných ochranných pomůcek (neporušený mikrotenový nebo igelitový sáček vhodného rozměru, gumové rukavice, dezinfekce - Chloramin, Savo aj.). Za bezpečné zneškodnění drobného kadaveru se považuje mimo jiné zakopání do země min. 80 cm hluboko, avšak v území, kde neohrozíte podzemní či povrchové vody.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Pozor! Živočichové chránění zákonem na ochranu přírody a krajiny (z.č. 114/1992 Sb.) jsou dle § 50 jmenovaného zákona chráněni i mrtví!

Zdroje: www.svscr.cz
Zákon č. 166/1999 o myslivosti, v platném znění
Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb.
Zákon č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Otrava karbofuranem

Přestože je pokládání otrávených návnad v přírodě zakázáno více než 40 let, v poslední době se stalo módním prostředkem v boji se "škodnou". Nejčastěji zneužívány bývají široce dostupné insekticidy FURADAN, jejichž účinnou látkou je karbofuran. Karbofuran se používá v zemědělství jako systémový insekticidní přípravek k tlumení škůdců na rostlinách v ranných vývojových stádiích růstu. Několik kapek tohoto jedu dokáže spolehlivě usmrtit nejen škůdce zemědělských plodin, ale prakticky cokoli živého, například dravce, ale i vašeho psa, který otrávenou návnadu omylem pozřel. Pokládání otrávených návnad, které může být nebezpečné i pro člověka, lze považovat hned za několikanásobný trestný čin!

Jak poznat otrávené zvíře?

Na otrávených zvířatech nenalezneme žádné charakteristické příznaky, u ptáků může být vodítkem typická poloha se svěšenými křídly a hlavou, s křečovitě sevřenými pařáty. Zvířata obvykle hynou náhle a v dobré tělesné kondici. Konkrétní příznaky nalézáme až při pitvě - překrvení téměř všech vnitřních orgánů a přítomnost zbytků potravy v žaludku, u ptáků často i ve voleti. Jedinou spolehlivou cestou ke zjištění otravy je provedení chemické analýzy.

Co dělat v případě nálezu podezřelé návnady nebo uhynulých zvířat?

Na nic nesahejte! Nedotýkejte se návnady ani mrtvých zvířat, zabraňte v přístupu dětem a domácím zvířatům. Nepoškoďte stopy na místě nálezu (s ničím nehýbejte, nešlapte zbytečně okolo).
Vše zdokumentujte! Je-li to možné, vše vyfoťte, nafilmujte nebo alespoň nakreslete - detaily i celkovou situaci.
Volejte 158! Nález ohlaste Policii ČR na čísle 158, trvejte na výjezdu policie na místo. K odebrání návnady a mrtvých zvířat by měla policie přivolat Státní veterinární správu, ta zajistí i případný laboratorní rozbor. Volat Státní veterinární správu můžete případně i přímo. Při telefonickém hovoru na linku 158 je potřeba stručně popsat:

  • kdo volá
  • co oznamuje (trestný čin spočívající v položení otrávené návnady a otrávení ohrožených druhů zvířat)
  • kde k trestnému činu došlo (přesný popis místa, případně kde na policisty počkáte)
  • nutnost přivolat Státní veterinární správu k odebrání zvířat a zajištění laboratorního rozboru

Podle okolností je možno kontaktovat i příslušnou správu chráněné krajinné oblasti, odbor životního prostředí krajského úřadu (nebo jiný orgán ochrany přírody) a Českou inspekci životního prostředí.

V případě, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení, sepište trestní oznámení písemně a zašlete jej na Okresní státní zastupitelství.

Informujte ČSO! V případě nálezu otráveného ptáka neprodleně informujte Českou společnost ornitologickou (ČSO), prostřednictvím formuláře nebo na čísle 605 578 746.

Zveřejněte vyřešený případ otravy! Po dohodě s vyšetřujícím orgánem (policie, ČIŽP) je vhodné o nálezu prokázaných otrav informovat redaktory místního tisku, rozhlasu a televize.

POKUD SI NEJSTE JISTI, JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT, RÁDI VÁM PORADÍ NA ČÍSLE

605 578 746.

Na dopadení a potrestání travičů vypsala ČSO odměnu ve výši 75 802 Kč.

Zdroje: Česká společnost ornitologická

Nález opuštěného živočicha

OPUŠTĚNÝM ZVÍŘETEM je zvíře původně v lidské péči, ale jeho chovatel ho opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal. Příkladem mohou být zvířata uvázaná na nějakém místě dlouhou dobu či na opuštěném místě, zvířata pohybující se řadu dní bez svého chovatele a hladovějící. Ne každé TOULAVÉ ZVÍŘE musí být opuštěné. Za toulavé zvíře se považuje to zvíře, které jen majitel nezabezpečil proti úniku z jeho chovného zařízení, ale nehodlá se ho zbavit. Pouze není pod jeho trvalým dohledem.

Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo vyhnat. Kdo poruší tuto povinnost, dopustí se přestupku nebo jiného správního deliktu dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a bude mu uložena pokuta. Tento zákon čin považuje z týrání zvířete. To platí i u ochočeného zvířete z volné přírody! Když už ale nastane situace, že se zvíře vyskytne opuštěné, na manipulaci s ním se vztahuje ustanovení občanského zákoníku (z.č.359/2005 Sb., § 135), tzn. po právní stránce se s ním nakládá jako s věcí.

Podle občanského zákoníku každý, kdo najde ztracenou věc, tj. i opuštěné zvíře, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, nebo do obecního útulku. Obec je povinna se o něj 6 měsíců postarat (ve starém občanském zákoníku to bylo 1 rok). Nepřihlásí-li se vlastník do 6 měsíců ode dne odevzdání věci obci, připadá věc do vlastnictví obce. Utracení toulavých zvířat po určité době zákon na ochranu zvířat mimo stanovené důvody usmrcení nedovoluje. Po uplynutí doby jednoho roku náleží péče o toulavá zvířata státu.

Při nálezu opuštěného domácího zvířete kontaktujte tedy příslušný obecní nebo městský úřad, nález lze hlásit také na policii. Ti zvíře odchytí nebo zavolají odchytovou službu.
Nález divokého živočicha hlaste v místě působící Záchranné stanici pro handicapované živočichy. Kontakty najdete na webové adrese www.zachranazvirat.cz.

Nalezené zvíře si ponechat nelze. Kdo si ponechá nalezené zvíře, vystavuje se možnosti postihu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění. Zákon stanoví: Kdo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez povolení oprávněné osoby, bude postižen za přestupek proti majetku dle § 50 zákona o přestupcích. Kdo si ponechá opuštěné zvíře, jehož hodnota je vyšší než 5000 Kč, může se dopustit trestného činu zatajení věci podle § 254 trestního zákona. Totéž platí při nálezu živočicha z volné přírody.

Zdroje: Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat
web.kocici-utulek.cz
www.mze.cz

zákon č. 359/2005 Sb. Občanský zákoník