Pro návštěvníky2021-06-15T11:51:48+02:00
vstupné do ZOO
otevírací doba
komentované prohlídky
návštěvní řád
mapa areálu

Vstupné

Otevírací doba

Mapa areálu

Návštěvní řád paraZOO

Návštěvníci paraZOO Vlaším zakoupením vstupenky souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 • Vstup do zoo je povolen pouze s platnou vstupenkou.
 • Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách a to výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků, mechanických či elektrických invalidních vozících. V areálu je zakázána jízda na kole, skateboardech, kolečkových bruslích a dalších dopravních prostředcích.
 • Za bezpečnost dětí zodpovídá jejich doprovod. Děti do 10ti let smějí navštívit zoo pouze v doprovodu osoby starší 15ti let (odborný průvodce poskytnutý zoo tuto odpovědnost nepřebírá).
 • Zvířata v zoo mají odbornou péči. Je zakázáno se chovaných zvířat dotýkat, krmit je a vhazovat jakékoliv předměty do expozic.
 • Chovat se ohleduplně ke zvířatům, nerušit je hlukem (křik, reprodukovaná hudba, houkačky, píšťalky,….) nebo jiným nevhodným chováním (klepáním na sklo a stěny voliér, běháním kolem expozic apod.)
 • Zvířata mají svůj denní režim. Nenuťte je k aktivitě drážděním. Pokud chcete tato zvířata spatřit aktivní, navštivte paraZOO v různých denních dobách.
 • Při fotografování a pořizování obrazových materiálů nerušte zvířata. Zákaz používání blesku. Nepoužívat drony a podobná zařízení bez souhlasu paraZOO Vlašim.
 • Nenosit do areálu zoo balónky, zábavní pyrotechniku, zbraně, výbušné látky, psychotropní či toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohli způsobit škodu na zdraví či majetku zoo, chovaných zvířat anebo ostatních osob.
 • Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Udržovat čistotu a pořádek.
 • Je přísně zakázáno trhat rostliny, ničit vzrostlou vegetaci a vstupovat do prostoru záhonů.
 • Nevstupovat do areálu se psy, s výjimkou slepeckých, ani s jinými zvířaty (kočky, fretky, akvarijními rybky, želvy,….).
 • Nepohybovat se v zoo v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek.
 • Kouřit v areálu zoo je zakázáno.
 • Návštěvník svým vstupem do areálu paraZOO dává svolení s užitím fotografické podobizny zvukového nebp obrazovězvukového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 • Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v areálu zoo je povoleno jen se souhlasem paraZOO Vlašim.
 • Při vzniku nestandardních bezpečnostních situací se řídit pokyny pracovníků paraZOO či příslušníků integrovaného záchranného systému.
 • Oznámit pracovníkům paraZOO porušování Návštěvnického řádu nebo situace ohrožující bezpečnost návštěvníků či zvířat (u obsluhy ekoobchůdku u hlavního vchodu).
 • Opustit areál zoo před skončením otevírací doby.
 • Při hrubém porušení návštěvnického řádu může pracovník paraZOO Vlašim přivolat policii, které návštěvníka vykáže z areálu. Dbejte, prosím, upozornění zaměstnanců zoo.

Provozovatel paraZOO Vlašim nezodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením návštěvního řádu.

Platnost od 1. 3. 2020

Přejít nahoru