„Ptáci hnízdící v naší kulturní krajině jsou ohroženi předseťovými přípravami půdy a následně při žních. Proto se na Podblanicku snažíme hnízda vyhledávat a po domluvě s majiteli pozemků je ochránit jejich vyznačením či oplocením,“ popisuje Ing. Petr Švingr, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim.

Moták lužní je dravec o málo menší než káně lesní. K hnízdění si vybírá porosty obilovin či pícnin. Podobně jako i menší, výrazně černobíle zbarvená čejka chocholatá. Ta však navíc dává přednost podmáčeným částem pozemků. Ochranáři musí hnízda vyhledávat pomocí pozorování létajících tokajících párů a následným procházením vytypovaných částí biotopů.

„tomto roce se nám povedlo vyhledat celkem 9 hnízdních párů motáků lužních v polních kulturách. Hnízda jsme chránili instalací pachových odpuzovačů, oplocením nebo dohodou se zemědělcem a pozdržením sklizně. Vylíhlá mláďata jsme kroužkovali. Z celkem nalezených 22. mláďat bylo úspěšně vyvedeno 17 jedinců. Hnízd čejek jsme našli 20. V 18. z nich byla nalezena snůška nebo mláďata. Šestnáct hnízd jsme označovali zatlučením kůlů, aby se jim zemědělci mohli vyhnout. Ostatní byla mimo ohrožení,“ sčítá výsledky projektu Petr Švingr.

Během realizace projektu ochránci nejen běhali s dalekohledem po polích a loukách, ale prováděli také krátká školení majitelů dotčených pozemků či zaměstnanců zemědělských družstev. Představili jim oba chráněné ptačí druhy, prezentovali fotografie hnízd i mláďat a vysvětlovali možné způsoby ochrany.

„Velký dík patří ZDS Křivsoudov, ZD Zdislavice, Statku Domašín, ZD Načeradec První Zemědělské Ratměřice s r.o., DZV Nova a.s., Farmě Neveklov s r.o. a dále soukromě hospodařícím rolníkům panu Gutovi z Radošovic, panu Matuškovi z Louňovic pod Blaníkem a panu Pickovi z Čečkova. Právě díky jejich spolupráci se podařilo dohledané motáky a čejky ochránit,“ vyjmenovává pan Švingr.

Projekt na ochranu hnízd probíhal pod finanční záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Vlašimská záchranná stanice pro zvířata jej realizovala již několikátým rokem a i v budoucnu by se její ošetřovatelé rádi zapojili.